หางานราชการ เปิดสอบงานราชการ สอบบรรจุรับสมัครงาน

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หางานราชการ ตามการปฏิรูประบบ ตลอดจนมอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้นระเบียบ ทำงานได้ผลงานมากกว่าระบบราชการที่คิดว่า ข้าราชการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงใช้ระบบของพนักงานราชการมาใช้กับหน่วยงานของรัฐ แทนอัตราของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ บางหน่วยงานจะได้พนักงานราชการ แทนอัตราข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ จึงกำหนดไว้อย่างกว้าง ฯ เพื่อให้ส่วนราชการมีความอิสระและยืดหยุ่น หางานราชการ ได้นำระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างโดยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงานราชการ” เพื่อดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะทำงานให้สำเร็จลงได้ คือ ให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตนเอง แต่รัฐจะมาวัดผลงานที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วน หางานราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

อย่างไรแล้ว หางานราชการ ขอฝากน้อง ๆ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไว้ด้วยว่า ถึงแม้เราจะถูกจ้างด้วยการทำสัญญาจ้าง ถ้าเราทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ทำความดีต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ ไม่ทุจริต มีความซื่อสัตย์ รักในอาชีพของตนเอง โดยไม่คิดว่างานที่ท่านทำคุ้มกับที่ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับหรือไม่ ไม่คิดเปรียบเทียบกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เกี่ยวกับภาระงานในการทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ผู้เขียนบอกได้เลยว่า ในอนาคต ท่านก็จะมีประวัติ และพนักงานราชการยัง มี 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ หางานราชการ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โปรดดูประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ หางานราชการ และพนักงานราชการพิเศษ พนักงานราชการราชการพิเศษ หมายถึงพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ เพื่อเป็นทางเลือกของการจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว เน้นการจ้างบุคลากรตามหลักสมรรถนะ

หางานราชการ ได้นำระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิม มาปรับรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และทดแทนอัตราลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งขยายให้ครอบคลุมถึงการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา โดยกำหนดชื่อว่า “พนักงานราชการ” เพื่อดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน และหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีการเข้าและออกจากงานตามสัญญาจ้างซึ่งเป็นไปตามภารกิจ เพื่อเป็นทางเลือกของการจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว เน้นการจ้างบุคลากรตามหลักสมรรถนะ และหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีการเข้าและออกจากงานตามสัญญาจ้างซึ่งเป็นไปตามภารกิจ โดยมีการต่อสัญญาได้ หางานราชการ ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพกล่าวคือต้องมีระยะเวลาสิ้นสุดตามนโยบายแผนงาน หรือโครงการ ให้ความเป็นอิสระ และยืดหยุ่นแก่ส่วนราชการในการดำเนินการ โดยมีการต่อสัญญาได้ ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพกล่าวคือต้องมีระยะเวลาสิ้นสุดตามนโยบายแผนงาน หรือโครงการ ให้ความเป็นอิสระ และยืดหยุ่นแก่ส่วนราชการในการดำเนินการ สรุป พนักงานราชการ คือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานของรัฐตามสัญญา โดยรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล ปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไปและปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ขึ้นเป็นครั้งแรกและเริ่มใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานราชการ คือ ข้าราชการต้องมีสมรรถนะ มีความเสมอภาพ ในโอกาสและมีความมั่นคงในการดำรงสถานภาพ หางานราชการ ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามการปฏิรูประบบ ราชการ ได้นำระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรง คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หางานราชการ ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่ 7 นับว่ามีเกียรติภูมิสูงสุด เพราะมีทั้งยศและบรรดาศักดิ์ ผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องผ่านการสอบแข่งขันและบรรจุ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หรือคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ ก็สามารถพิจารณาบรรจุโดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน

โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงานราชการ” เพื่อดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน หางานราชการ  ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องการกำหนดลักษณะงาน ตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง การกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ผู้ทำงานรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่ทำงานสนองเบื้องพระบาทฯ มีหน้าที่ดูแลทุกข์บำรุงสุขของประชาชน หาใช่เจ้านายของประชาชนไม่ เพราะเงินเดือนและสวัสดิการที่เหล่าข้าราชการและครอบครัวได้รับล้วนมาจากเงินภาษีของประชาชนพลเมืองทั้งสิ้น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วข้าราชการและบุคคลในครอบครัวที่สร้างความลำบากนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ประชาชนย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เนรคุณต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินภาษี หางานราชการ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ข้าราชการ จะมีสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน บำเหน็จ บำนาญ การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยนำระบบลูกจ้างสัญญาจ้างสู่ทางปฏิบัติ โดยเป็นการจ้างตามภารกิจของโครงการ เนื่องจากในสมัยก่อน รัฐ มีข้าราชการจำนวนมาก ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ บำเหน็จ บำนาญ รัฐ ต้องมีการจัดเตรียมให้ ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างสูงมาก ตลอดรวมถึง หางานราชการ  คุณภาพในการทำงานในระบบราชการ ยังไม่เป็นที่พอใจของรัฐมากเท่าที่ควร รัฐจึงต้องปรับเปลี่ยน เป็นพนักงานราชการ ซึ่งเป็นการจ้างตามสัญญาจ้าง เพราะรัฐได้เล็งเห็นจากการทำงานในรูปแบบบริษัท

อันดับโรงแรมน่าทำงานในเขตกรุงเทพ

การหางาน โรงแรม กรุงเทพเป็นหนึ่งในงานในฝันของใครหลาย ๆ คน  เนื่องจากเป็นงานที่ต้องทำงานกับคนหลายจำพวก และต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่คาดคิด และต้องตอบสนองด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ดังนั้นผู้ที่ทำงานโรงแรมต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการและชอบการทำงนเป็นทีม บางคนหางาน โรงแรม กรุงเทพ เพราะคาดหวังผลตอบแทน เช่น เงินเดือนที่ดี ทิป และสวัสดิการอื่นๆ  มีโรงแรมใดบ้างในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจทำงานบ้าง

  1. Amari DonMuang Airport Bangkok

โรงแรมอมารีเป็นโรงแรมเกรด 4 ดาว ที่อยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองเพียงแค่ข้ามสะพานลอยเท่านั้น มีจำนวนห้องพัก 429 ห้อง ดังนั้นโรงแรมนี้จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ย่านดอนเมืองหรือผู้ที่ต้องการหางานโรงแรมในกรุงเทพ แต่พักอยู่ไกลจากที่นี่ก็สามารถเดินทางมาทำงานได้ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากมีรถประจำทางผ่านหลายสายอีกทั้ง ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วย และเนื่องจากอยู่ในทำเลที่ดีเช่นนี้ โรงแรมนี้จะไม่เงียบเหงาอย่างแน่นอน เนื่องจากจะมีทั้งแขกในไทยและต่างประเทศ ดังนั้น ก่อนจะเข้าทำงานโรงแรมนี้ก็ควรฝึกภาษาไปให้ดีก่อนได้เลย

  1. Baiyoke Sky Hotel

โรงแรมใบหยกสกาย หรือที่คนไทยเรียกว่าใบหยก 2 เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจำนวนห้องพัก 660 ห้อง ในอดีตถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งสุดฮิตของนักท่องเที่ยวจีนที่มากรุงเทพ  เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิว 360 องศาและมีภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ให้เลือกสรร  ดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้และกำลังหางานโรงแรมในกรุงเทพอยู่ ที่นี่จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ  ใครที่มีความสามารถทางภาษาจีนมาสมัครนี้จะได้เปรียบกว่าผู้อื่นอย่างแน่นอน

  1. The Okura Prestige Bangkok

โรงแรมดิโอกุระ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวหรู ย่านเพลินจิต  โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีจุดเด่นคือเดินทางสะดวกเนื่องจากอยู่ติดกับ BTS เพลินจิต  ดังนั้นผู้ที่จะมาสมัครงานจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง  แขกที่มาพักโรงแรมนี้ก็จะเป็นทั้งแขกชาวไทยและต่างชาติที่มาติดต่อธุรกิจ ทักษะทางภาษาจึงจำเป็นมากที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหางานโรงแรมในกรุงเทพและสนใจที่นี่ และโรงแรมนี้ยังมีจุดเด่นที่อาหารญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในย่านนี้ ดังนั้นตำแหน่งสำหรับโรงแรมนี้จึงมีหลากหลายเปิดกว้างเนื่องจากเป็นโรงแรม 5 ดาวที่ต้องมีบริการพร้อมสรรพ

  1. Siam Kempinski Hotel Bangkok

โรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวที่มีทำเลดีเยี่ยม เนื่องจากตั้งอยู่หลังห้างสยามพารากอน โรงแรมนี้มีการตกแต่งที่หรูหรา  ที่นี่จึงเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังหางานโรงแรมในกรุงเทพ เนื่องจากสามารถเดินทางมาที่นี่ได้ด้วยรถไฟฟ้าและลงที่สถานีสยาม ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเดินทางได้ยากลำบากหรือเป็นอันตราย อีกทั้งโรงแรมนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีดังนั้นจึงต้องมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะอย่างแน่นอน  อีกทั้งเป็ลูกค้าที่มีศักยภาพ ดังนั้นโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจึงสูงตามไปด้วย

  1. Sheraton Grande Sukhumvit

โรงแรมเชอราตันเป็นโรงแรมหรู 5 ดาวตกแต่งสไตล์ไทยดั้งเดิม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทำเลที่ดีอย่างมากติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอโศกและรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท  โรงแรมตั้งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเทอมินัล21  ดังนั้น ที่ตั้งของโรงแรมนี้จึงง่ายต่อการเดินทางอย่างยิ่ง ผู้ที่กำลังมองหาหางานโรงแรมในกรุงเทพนี้ อาจพิจารณาโรงแรมนี้เป็นอันดับต้นๆ เพราะสามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้าทั้งสองสายและยังอยู่ติดกับห้างที่เป็นที่นิยม  ดังนั้นจึงต้องมีแขกเข้ามาพักที่โรงแรมเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน ผู้ที่จะมาสมัครงานที่นี่ควรเตรียมตัวเกี่ยวกับความรู้ด้านงานโรงแรมและทักษะทางภาษาเป็นอย่างดีเพราะการบริการของงานโรงแรมต้องสมบูรณ์แบบที่สุด

  1. AVANI Riverside Bangkok Hotel

โรงแรมที่พักในกรุงเทพริมน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งนี้โดยที่พักกรุงเทพริมน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณฝั่งธน แต่อยู่ไม่ไกลจากย่านสาทรนัก นอกจากห้องพักสุดหรูหราแล้วที่พักกรุงเทพริมน้ำแห่งนี้ยังโดดเด่นตรงสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้อย่างพาโนราม่า ผู้ที่ชื่นชอบกำลังหางานโรงแรมในกรุงเทพนี้ที่มีวิวสวยงามเห็นวิวแม่น้ำก็ขอแนะนำที่นี่  การเลือกโรงแรมพื่อที่จะสมัครงานนอกจากจะเลือกจากโรงแรมที่ได้ค่าตอบแทนดีแล้ว สถานที่และบรรยากาศของตัวโรงแรมก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะคงไม่มีใครอยากทำงานโรงแรมที่เก่าและมีสิ่งแวดล้อมๆ รอบๆโรงแรมที่ไม่สวยงาม

  1. Riva Arun Bangkok

ขยับมาดูโรงแรม 5 ดาว ในเขตกรุงเทพริมน้ำฝั่งพระนครกันบ้าง เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มองหางานโรงแรมในกรุงเทพ ที่มีวิวสวยงาม ซึ่งที่พักกรุงเทพริมน้ำแห่งนี้จุดเด่นของเขาอยู่ที่ผู้เข้าพักสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกที่วัดอรุณได้อย่างสวยงาม ในตอนกลางคืนยังมีบรรยากาศวัดอรุณและพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนที่สวยงามให้ชม นับว่าผู้ที่มาทำงานในย่านนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเดินทางมาถึงได้ด้วยรถไฟฟ้าแต่นับว่า บรรยากาศที่สวยงามสามารถเติมเต็มจิตใจของเราได้แม้ว่าเราจะทำงานเหนื่อยก็ตาม  ส่วนการเดินทางก็สามารถเดินทางได้ด้วยรถประจำทางหรือเรือ และสิ่งที่สำคัญแน่นอนว่าโรงแรมนี้ต้องมีแขกที่เข้าพักจากต่างชาติเยอะรวมถึงชาวจีน เนื่องจากชาวต่างชาตินิยมและชื่นชอบวิวของวัดอรุณอย่างมาก ผู้ที่จะสมัครจึงต้องเตรียมตัวทักษะทางด้านภาษาอย่างดี