รับออกแบบ รับทำปฏิทิน จัดจำหน่ายครบวงจรในราคาประหยัด

ปัจจุบันนี้การเลือกผลิตสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการกำหนดหรือวัดคุณภาพ ดังนั้นการที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่รับออกแบบหรือ รับทำปฏิทิน ในสัดส่วนนี้เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาดซึ่งมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะในหน้ากระดาษของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการให้มีจุดเด่น ในการที่จะได้งานพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพหรือไม่ เพราะองค์ประกอบที่มีสัดส่วนแตกต่างกันจะดึงดูดสายตาได้ดีกว่าการใช้องค์ประกอบทั้งหมดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน วิธีหนึ่งในการเลือกโรงพิมพ์ ในการกำหนดสัดส่วนจะต้องกำหนดองค์ประกอบทั้งหมดในพื้นที่หน้ากระดาษไปพร้อม ๆ กันว่าควรจะเพิ่มหรือลดองค์ประกอบใดไม่ใช่ค่อย ๆ ทำไปทีละองค์ประกอบ ก็โดยการดูจากตัวอย่างงานหรือผลงานของโรงพิมพ์นั้น ๆ  โดยการเน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมาด้วยการเพิ่มขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่น ๆ โดยรอบ ก็ย่อมสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกได้ ในการ รับทำปฏิทิน จะมีการจัดทำอาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์นั้น นักออกแบบควรจะใช้โปรแกรมออกแบบให้ตรงตามประเภทของงานก่อนตั้งแต่ต้น  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียคุณภาพของงาน จำเป็นต้องคำนึงถึงภาพหรือสีส่วนที่ปรากฏโดยรอบขอบของชิ้นงานพิมพ์ การใช้โปรแกรมผิดประเภท นอกจากจะไม่ได้งานตามที่ควรจะเป็นแล้ว  ยังทำให้เกิดความยุ่งยากเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ หากเราออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ภาพและสีบริเวณนั้นไปสิ้นสุดที่แนวขนาดของชิ้นงานพิมพ์ ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลงานก่อนพิมพ์ดิจิทัล ชิ้นงานพิมพ์ที่ออกมาอาจจะปรากฏขอบขาวได้ทั้งนี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนช่วงตัดเจียนขอบชิ้นงานพิมพ์ ปัจจุบันการตรวจสอบดังกล่าวจัดทำผ่านโปรแกรมเฉพาะสำหรับการตรวจสอบงานส่งออกข้อมูลงานก่อนพิมพ์ ซึ่ง รับทำปฏิทิน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในขบวนการผลิต การทำอาร์ตเวิร์คจึงต้องเผื่อพื้นที่ของภาพและสีเกินออกนอกบริเวณขอบที่เป็นแนวของขนาดชิ้นงานพิมพ์

คุณภาพงานพิมพ์ในการสั่งผลิต รับทำปฏิทิน มาตรฐานตรงตามความต้องการขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ก่อน รับทำปฏิทิน ทางโรงพิมพ์มีการจัดทำต้นฉบับ ซึ่งปัจจุบันมีซอฟแวร์สำหรับจัดทำต้นฉบับ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสำหรับการสั่งพิมพ์ โดยที่ผู้ใช้สามารถวางใจและสั่งพิมพ์ได้อย่างปลอดภัยตามที่ผู้ใช้ต้องการ ในปัจจุบันแม้จะมีผู้สามารถใช้ซอฟแวร์ดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก แต่การจัดทำต้นฉบับที่ดีมีคุณภาพ โดยที่ไม่ระบุตำแหน่ง สถานที่ที่ผู้ใช้สั่งการ หากอุปกรณ์ที่ใช้สั่งการเกิดปัญหาขัดข้อง หรือไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เป็นที่ดึงดูดสายตาซึ่งยังผลให้ประสบความสำเร็จในสิ่งพิมพ์นั้น ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในออกแบบ ผู้ใช้สามารถเดินไปยังอุปกรณ์อีกครื่องหนึ่งและสั่งพิมพ์งานออกมาได้เลย การจัดวางองค์ประกอบในหน้าแต่ละหน้า โดยผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สั่งพิมพ์จะไม่สามารถเปิดเผย และช่วยลดความสิ้นเปลืองจากเอกสารสั่งพิมพ์ที่เหลือทิ้งค้างไว้ที่เครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ในการ รับทำปฏิทิน มีการจัดทำต้นฉบับมักจะมีภาพประกอบ ภาพที่นำมาใช้จำเป็นต้องเป็นภาพที่ดีมีคุณภาพ ปัจจุบันระบบการพิมพ์มีความก้าวหน้าขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการกับงานพิมพ์มีความกว้าหน้าขึ้น หากต้องการรายละเอียดของภาพ ภาพนั้น ๆ ต้องเป็นภาพที่คมชัดมีความละเอียดของภาพ มีสีสรรที่ดี ทำให้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ง่ายขึ้น แต่ยังมีปัญหาที่ตามมาคือ ไฟล์ต้นฉบับสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานของโรงพิมพ์ การจัดทำต้นฉบับที่ดีเมื่อผ่านขบวนการต่าง ๆ ในการจัดพิมพ์จึงจะได้งานพิมพ์ที่ดี ในทางตรงข้ามหากต้นฉบับไม่ดี การนำภาพมาประกอบลงบนสิ่งพิมพ์อาจนำมาได้หลายแหล่ง เช่นภาพไม่คมชัด ก็ไม่สามารถจัดทำงานพิมพ์ที่ดีได้

2. การ รับทำปฏิทิน มีการทำแม่พิมพ์และเพลท เมื่อได้ต้นฉบับที่ดี โดยการทำงานของภาพกับการสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์มีความสำคัญและข้อควรพิจารณามากมาย ขั้นต่อไปคือการทำเพลทที่ดีมีคุณภาพ การจัดวางองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นโดยกำหนดตำแหน่งให้เกิดมีมีช่องว่าเป็นช่วง ๆ ตอน ๆ อย่างมีการวางแผนล่วงหน้า จะทำให้เกิดลีลาขึ้น เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการทำเพลทต้องเป็นเครื่องมือที่ดี หากว่าองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นนั้นมีลักษณะซ้ำกันหรือใกล้เคียงกัน ก็จะยิ่งเป็นการเน้นให้เกิดจังหวะลีลา นอกจากนี้ช่างผู้ทำหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ จังหวะและลีลาลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึก ที่ตื่นเต้นดูเคลื่อนไหวและมีพลัง ขบวนการจัดทำเพลทต้องอยู่ในมาตรฐาน ความแตกต่างโดยความเข้ม เป็นวิธีการที่เน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมา เมื่อมีการ รับทำปฏิทิน ทางโรงพิมพ์ได้เพลทที่ดีหากต้องทำปรู๊ฟก็จัดทำให้ได้มาตรฐาน ด้วยการใช้เพิ่มหรือลดความเข้มหรือน้ำหนักขององค์ประกอบนั้นให้เข้มหรืออ่อนกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ การปล่อยหมึกแต่ละสีต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่มากไปหรือน้อยเกินไป ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สีทุกสีต้องซ้อนทับตรงกัน

3. รับทำปฏิทิน วางแผนการพิมพ์ที่ดีโดยต้องอาศัยเครื่องจักรที่ดี อย่างไรก็ตามนั้นการออกแบบสื่อสิงพิมพ์ที่ดีนั้นก็จำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องให้ความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้งานที่เราทำออกมานั้นสามารถที่จะเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย ช่างพิมพ์ที่มีความสามารถ ขบวนการพิมพ์ต้องอยู่ในมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการผลิตซึ่งผู้ออกแบบนั้นก็จะต้องนำองค์ประกอบต่างๆ นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ หากมีเครื่องจักรที่ดีแต่ช่างพิมพ์ขาดความสามารถก็อาจได้งานพิมพ์ออกมาไม่ดี โดยจะต้องทำให้ถูกใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเอง เมื่อเราได้ต้นแบบที่เราต้องการแล้ว เราก็ควรที่จะต้องทำสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาให้ดูดีให้มากที่สุดนั่นเอง พิมพ์สีผิดเพี้ยนบ้าง พิมพ์สีซ้อนทับไม่ตรงบ้าง พิมพ์สีได้ไม่สดสวย ไม่มีความลึกของภาพบ้าง เทคนิคในด้านการออกแบบ แน่นอนเทคนิคการ รับทำปฏิทิน ในด้านนี้นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกใช้โรงพิมพ์จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก มันจะเป็นการผสมผสานต่างๆ ออกมาได้อย่างลงตัวมากที่สุด โรงพิมพ์ที่คิดราคาถูกเพียงใด แน่นอนกระบวนการต่างๆ ที่เราจะเอามาออกแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์ประกอบ การหาข้อมูลต่างๆ นั้นก็จะต้องให้มีความสอดคล้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากงานพิมพ์ที่ได้ ไม่มีคุณภาพเพียงพอ เพราะการที่เราออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นก็จำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เราจะต้องมีเทคนิคการออกแบบที่ดี ก็จะเป็นการสูญเสียทั้งเงินทองและเวลา ซึ่งบางครั้งไม่อาจไม่มีเวลาในการแก้ไขได้เลย

4. การ รับทำปฏิทิน จะมีการใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ ถ้าเรามีการจัดวางที่ดี มีความเหมาะสมนั้นแน่นอนก็จะทำให้คุณภาพของงานพิมพ์ของเรานั้นสามารถที่จะออกมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย อันได้แก่กระดาษ หมึก เป็นปัจจัยสำคัญ กระดาษประเภทเดียวกันความหนาเท่าเทียมกัน มิได้หมายความว่าคุณภาพจะเหมือนกัน เพราะการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถที่จะแสดงเรื่องราวต่างๆ ออกมาได้เป็นอย่างดีนั่นเอง กระดาษที่มีราคาถูกมักมีคุณภาพที่ด้อยลงด้วย โรงพิมพ์ที่ดีจะคัดสรรกระดาษที่ดีให้แก่ลูกค้า ดังนั้นการที่เราจะทำให้งานพิมพ์ของเราออกมาให้ดีให้มากที่สุดนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดวางที่ดีและมีความเหมาะสม สำหรับหมึกก็เช่นกัน หมึกบางชุดพิมพ์งานได้ออกมาสดสวยงดงาม ในขณะที่ รับทำปฏิทิน มีการใช้หมึกบางชุดพิมพ์ออกมาสีค่อนข้างหมอง ความพอเหมาะหรือความพอดีในการออกแบบต่างๆ นั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบที่ได้มา ภาพ ข้อความ สี ลักษณะของตัวอักษรนั้นก็จะต้องออกแบบให้ดีที่สุดทำให้งานที่เราออกแบบนั้นมีลักษณะที่ตรงกับความต้องการนั่นเองโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพจะรู้จักเลือกหมึกที่ถูกต้องมาใช้กับงานแต่ละประเภท

อาชีพที่กำลังได้รับความนิยม หางานเบื้องหลัง ทีวี ที่หลายคนกำลังมองหา

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตอนนี้สถานการณ์ หางานเบื้องหลัง ทีวี จะถูกพูดถึงในแง่ของการจัดสรรคลื่น ผู้ควบคุมการผลิตให้เกิดขึ้น จึงเป็นเหมือนผู้นำทีมการผลิตจึงต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้แต่ละฝ่ายทำงานของตนให้ทันตามกำหนดเวลา และคอยแก้ไขสะสางปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในการทำงาน แต่ในฐานะหนึ่งในทีมงานการผลิต การประมูล การแข่งขันการตลาด ผลิตรายการก่อนขาย ทำนองเดียวกับการ “สร้างบ้านก่อนขาย” คือคิดรายการเพื่อผลิตป้อนช่องตนเอง เป็นการผลิตรายการขึ้นก่อน ค่อยนำรายการไปขายให้กับผู้สนับสนุนที่น่าจะสนใจรายการประเภทนี้ และเรื่องความคมชัดของภาพที่จะตอบสนองโสตประสาทผู้ชมมากขึ้น หางานเบื้องหลัง ทีวี จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างละเอียดเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อจะได้วางแผนการผลิตต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน เหล่านี้เป็นอรรถประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมที่ดูจะไกลตัวผู้ชมไปมาก แต่การวางแผนแม้ว่าจะดีแค่ไหนแต่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าทำตามแผนการผลิตที่วางไว้ไม่ได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับนักวางแผนที่ดีก็คือการทำตามแผนการผลิตนั้นให้ได้อย่างเคร่งครัดนั่นเอง หางานเบื้องหลัง ทีวี จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ข้อมูลส่วนใดที่อ่านแล้วเกิดคำถาม ก็ต้องหาคำตอบ เพราะนั่นอาจเป็นคำถามเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคนดูก็ได้ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการโดยเฉพาะที่เน้นข่าวสารข้อมูล จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ทั้งถูกต้องและครบถ้วน เพราะสิ่งที่ผู้ชมจะได้ประโยชน์จากโทรทัศนืดิจิตัลมีมากกว่านั้นมากกมาย เพื่อสร้างสรรค์ให้รายการมีเนื้อหาที่ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจอยู่เสมอ ในแง่หนึ่งคือคลื่นจะถูกจัดสรรและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อให้คนดูจำได้ หรือเป็นการให้ข้อมูลจำเป็นสำหรับผู้ชมที่อาจดูรายการเป็นครั้งแรก เพิ่มโอกาสและช่องทางของสื่อหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ชมมีทางเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามความชื่นชอบ หางานเบื้องหลัง ทีวี ดูแลควบคุมคุณภาพของรายการให้ได้มาตรฐานด้วย หากมีส่วนใดของภาพเสีย หรือเสียงไม่ชัด โปรดิวเซอร์ต้องรู้และสั่งแก้ไขก่อนที่จะงานจะแพร่ภาพออกอากาศไป และมีเสรีภาพในทางเลือกมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติน่าเย้ายวนใจของโทรทัศน์ระบบดิจิตัลอย่างแท้จริง

หางานเบื้องหลัง ทีวี
หางานเบื้องหลัง ทีวี

หางานเบื้องหลัง ทีวี มีหน้าที่แก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตรายการดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาระยะยาว ใช้ทักษะการพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้คนในทีมทำงานให้กับตนได้อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถด้วย คุณลักษณะของโปรดิวเซอร์นั้น เมื่อดูจากลักษณะงานข้างต้น อาจพอสรุปได้ดังนี้

1. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ People Skill มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักวิธีพูด ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข และไม่ท้อถอยบุคลากรที่ทำงานในวงการภาพยนตร์ มีด้วยกันหลากหลายตำแหน่งมาก ในการถ่ายทำต้องมีการทำงานร่วมกับ ช่างภาพและทีมไฟในกรณีที่ต้องจัดแสง และนอกเหนือจากนั้นหากเป็นการถ่ายทำในสตูดิโอ จะต้องมีทีมเสียง อาจสามารถจำแนกได้ทั้ง ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต แต่ หางานเบื้องหลัง บางตำแหน่งก็อาจจะไม่ตายตัว โดยเราจะต้องดูแลภาพรวมของรายการให้ตรงตามเป้าหมายของรายการ และสิ่งที่จะนำเสนอๆ ในเทปนั้น บางตำแหน่งต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดก็มี หรือบางตำอาจมีปลีกย่อยลงไปได้อีก แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ความเป็นมืออาชีพคือยึดหลักความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทำอย่างตั้งใจ

2. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Managerial Skill มีทักษะในด้านการจัดการ การวางแผน รู้จักใช้งานคนในถูกงานและหน้าที่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะมีสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบของรายการ  บางรายการอาจจะต้องประจำอยู่ที่สตูดิโอ หรือบางรายการอาจจะเป็นรายการที่ต้องออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะในบางครั้ง โปรดิวเซอร์อาจมีผู้ใต้บังคับบัญชา หางานเบื้องหลัง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะมีสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบของรายการ  บางรายการอาจจะต้องประจำอยู่ที่สตูดิโอ หรือ บางรายการอาจจะเป็นรายการที่ต้องออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ อาจต้องมีการแจกจ่ายหรือแบ่งงานกันออกไป ในการทำสคริปอาจจะต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล ดังนั้น โปรดิวเซอร์ควรรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นอย่างดี ใครถนัดรายการแนวไหน หรือว่าถนัดในเรื่องใด การออกไปหาหรือติดต่อสถานที่ถ่ายทำรายการ ควรจัดสรรงานให้ตามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Problem Solving Skill โดยรวมแล้วการทำงานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานไปเรื่อยๆ และจะมีการเข้าออฟฟิศในช่วงเตรียมงานก่อนการถ่ายทำ มีทักษะในด้านการแก้ปัญหาที่ดี ติดต่อรถตู้ที่จะไปรับไปส่งระหว่างการถ่ายทำ ติดต่อสวัสดิ์การในการเตรียมข้าวและอาหาร และการติดต่อทั้งหมด โดยเราจะต้องทำงานร่วมกับทีมประสานงาน แต่ในบางครั้งการเขียนสคริปหรือถ่ายทำนั้นสามารถทำได้เลยที่ออฟฟิศ ซึ่งบรรยากาศ หางานเบื้องหลัง ในออฟฟิศของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นั้น โดยการบอกรายละเอียดที่เราจะถ่ายทำให้กับทีมประสานงานให้รับเรื่องการประสานงานเรื่องต่างๆ ซึ่งทักษะข้อนี้ เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และสะสมจากประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก มีทั้งบริษัทใหญ่ๆ และบริษัทที่จัดตั้งกันเองเล็กๆ บรรยากาศโดยรวมจะสนุกสนานมีระบบการทำงานแบบเป็นพี่เป็นน้องกัน ขั้นตอนการติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งการติดต่อกับ ศิลปิน นักแสดง หรือ แม้แต่คนธรรมดา ที่จะมาออกอากาศในรายการ ติดต่อขอใช้สถานที่ที่จะทำการถ่ายทำ ด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นงานสายบันเทิง

4. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Leadership Skill ทักษะในด้านความเป็นผู้นำ การผลิตรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ ซึ่งในระหว่างการถ่ายทำนั้นก็มีความยากลำบาก สะดวกสะบาย เนื่องจากโปรดิวเซอร์ก็คือผู้นำทีมงานการผลิตทั้งหมดนั่นเอง และมีปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงต้องเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างเป็นอย่างดี หากโปรดิวเซอร์เป็นคนโลเล ตัดสินใจอะไรไม่ได้ เป็นคนง่ายๆสบายๆ สามารถทำงานที่ลุยได้ และชอบลองทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ หางานเบื้องหลัง การทำงานก็เกิดอุปสรรคไม่ราบรื่น นอกเหนือจากการออกไปถ่ายทำแล้วยังต้องมีการเตรียมงานก่อนการถ่ายซึ่งมีหลายขั้นตอน และต้องมีการ ทำงานที่ละเอียด เพราะเรื่องราวที่จะนำมาออกอากาศนั้นต้องถูกต้อง ชัดเจน และมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เหมือนต้นหนที่ไม่รู้จะนำเรือไปในทิศใดเมื่อเห็นทางแยกอยู่ข้างหน้า การทำงานจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา เพราะมีเรื่องการออกอากาศ ที่ต้องส่งงานอย่างสม่ำเสมอตามข้อตกลงของช่อง

5. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Team Player นอกจากจะเป็นผู้นำแล้ว ทำให้งานแต่ละงานต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน และทำงานด้วยความแอคทีฟตลอดเวลา เพื่อให้ทันเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้  จึงต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  ยังต้องเป็นผู้เล่นในทีมด้วย นั่นก็คือทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนในทีม และต้องเข้าใจว่าการผลิตหรือ production ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกและความสามารถหลากหลายด้าน หางานเบื้องหลัง สามารถทำงานได้ทั้งในส่วนของข้อมูลที่ต้องเป็นคนที่มีความรู้กว้างไกล ต่างก็เป็นผลรวมของความพยายามในการทำงานร่วมกันของแต่ละบุคคลที่มีทักษะเฉพาะ มีมุมมองใหม่ๆในการทำงาน และ ยังต้องสามารถลุยกับการออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ พบเจอกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ การผลิตรายการโทรทัศน์จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันจากทุกฝ่าย และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างดี โดยรวมแล้วเป็นงานที่มีทั้งความสนุกได้พบเจออะไรที่แปลกใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกดดันจากเรื่องของเวลา โปรดิวเซอร์จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะงานของฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างดีอีกด้วย

6. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Punctuality สิ่งสำคัญสำหรับโปรดิวเซอร์ทุกคนคือการเป็นคนตรงต่อเวลา แต่ละช่องมีรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องคำนึงถึงช่องที่จะรองรับรายการของเรา เพราะการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ดูว่าแต่ละช่องมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะช่องฟรีทีวีจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ อิสระในการทำงานจะน้อยกว่าช่องเคเบิ้ล หรือ จานดาวเทียมต่างๆ ความล่าช้าของใครคนใดคนหนึ่งในทีม เพราะช่องฟรีทีวีเป็นช่องพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนมีและเป็นช่องที่คนส่วนใหญ่เลือกรับชม จึงต้องผ่านการคัดกรองเนื้อหาก่อนออกอากาศ ก็จะส่งผลต่อคนอื่นๆ ในทีมต่อกันไปเป็นลูกโซ่ ในบางกรณี หางานเบื้องหลัง การผลิตรายการโทรทัศน์ของเราจะมีนายทุนที่ให้งบประมาณเพื่อนำไปผลิตรายการ ก็จะขึ้นอยู่ที่ว่า นายทุนมีความต้องการมากน้อยอย่างไรนอกจากนี้ ยังต้องสามารถทำงานให้เสร็จภายใต้กำหนดเวลาออกอากาศ หรือกำหนดส่งงานด้วย

7. ทักษะเบื้องต้นของการ หางานเบื้องหลัง ทีวี คือ Flexibility ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์ก็คือ และลูกค้าที่สำคัญที่สุดในการผลิตรายการโทรทัศน์ คือ ผู้ชม ผู้ชมคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะบ่งชี้ว่ารายการที่เราผลิตนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงต้องมีการคิดรูปแบบของรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม สำรวจความสนใจและมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อสถานะการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น หางานเบื้องหลัง ผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขานี้ จำเป็นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ยืดหยุ่น และรู้จักปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อยู่เสมอ การทำงานของผู้ผลิตโทรทัศน์ต้องทำงานร่วมกับอีกหลากหลายอาชีพ เนื่องจากเป็นงานที่มีหลายขั้นตอน อย่าสร้างกรอบทางเดินให้กับตัวเอง การแก้ปัญหาให้เกิดผลที่ดีที่สุดนั้น บางครั้งก็ต้องมีการยืดหยุ่น ขั้นตอนการหาข้อมูล ในการหาข้อมูลเพื่อมาทำรายการในแต่ละครั้งนั้นเราอาจจะต้องมีการสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะนำเสนอ โอนอ่อนผ่อนตาม และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ให้ได้ โดยแล้วแต่รูปแบบรายการ ซึ่งในบางรายการอาจจะสามารถหาข้อมูลมาได้จากแหล่งอื่นๆ