เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลและควรคุมระบบ ทำงานประจำอาคารหรือสำนักงาน

เครื่องจักรกลการก่อสร้างจะต้องมองเห็นถึงความสำคัญของการซ่อมบำรุงรักษา โดย ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ส่วนช่วงแรกการจัดทำคู่มือโครงสร้างเครื่องจักร ในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลก่อสร้าง จะดำเนินการจำแนกประเภทโครงสร้างเป็นสองส่วน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่ควบคุมง่ายที่สุด ระบบส่งกำลังการหล่อลื่นและองค์ประกอบ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว เพื่อแบ่งรายละเอียดเป็นส่วนย่อยและระบุรายละเอียด เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อยๆ พอกพูนขึ้นทีละน้อยๆ ตลอดช่วงอายุการใช้งานของเครื่องจักรกล กิจกรรมตรวจสอบตามรอบเวลา มักถูกละเลยไม่มีการแสดงรายละเอียด และเสนอต่อผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของ ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงวิเคราะห์ความชำรุดเสียหายในองค์ประกอบแต่ละส่วนของเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบำรุงรักษาประจำวันมักต่ำจนมองไม่เห็นหรือรู้สึกได้ ด้วยข้อมูลที่ถูกบันทึกและประเมินหาจุดอ่อน การใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเนื่องจากเครื่องจักรกลหยุดการทำงาน มักไม่นำมารวมอยู่ในรายการ ที่ส่งผลต่อความชำรุดเสียหายซึ่งข้อมูลจะถูกใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไข

ทำความรู้จักตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

1. ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาช่องซ่อมบำรุง โดยประเภทเอกสารสนับสนุนกิจกรรมบำรุงรักษา การจัดการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ดี มีแผนงานที่เป็นระบบทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา ทะเบียนบันทึกประวัติเครื่องจักรทั้งหมด ฝ่ายปฏิบัติงานสามารถคาดหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ แผนกำหนดการกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันในรอบปี ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดขั้นตอนในการบำรุงรักษาให้ทุกๆ ฝ่ายปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ กำหนดการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนตามรอบเวลา เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน หัวใจของ ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ก็คือ การซ่อมบำรุงรักษาอย่างมีแผน หรือการซ่อมบำรุงตาม คู่มือโครงสร้างเครื่องจักร เอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ หากการซ่อมบำรุงกระทำตามคำเรียกร้องของผู้ใช้เครื่องจักรกลเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขึ้น แผนภาพวงจรไฟฟ้า บันทึกประวัติการบำรุงรักษารายการอะไหล่สำรองที่จำเป็นและแนวโน้มการใช้งานข้อมูล การบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดการชำรุดและหยุดการทำงานโดยฉุกเฉิน นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบข้างต้นฝ่ายบำรุงรักษายังต้องแจ้งเตือนฝ่ายผลิตเกี่ยวกับงานค้าง

2. ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาช่างเชื่อมโลหะ ซ่อมบำรุงรักษาจะต้องวางหมายกำหนดการตรวจทำความสะอาด แนวโน้มการเกิดปัญหาขัดข้องเอกสารการวิเคราะห์สาเหตุ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลทราบหมายกำหนดการนั้น การขัดข้องเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องคู่มือการใช้งานและข้อแนะนำจากผู้ผลิต การจัดทำประวัติเครื่องจักร ผู้ที่ใช้เครื่องจักรกลจะต้องรายงานและบันทึกสิ่งบกพร่อง โดยแสดงรายละเอียดข้อกำหนดเพื่อการใช้งาน ประวัติการซ่อมและเวลาที่หยุดเดินเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นขณะใช้เครื่องทุกครั้ง เพื่อซ่อมแซมจัดทำคู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักร ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้หน่วยซ่อมบำรุงรักษา พร้อมทั้งบัญชีอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามรอบเวลา และทำตารางหรือแบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักรตามรอบ เพื่อให้ ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เป็นไปอย่างมีระบบ ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยการตรวจเช็ค สามารถเกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องจักรได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีเยี่ยมสักเพียงใดก็ตาม ส่วนฝ่ายผลิตจะมีบทบาทสนับสนุนงานบำรุงรักษาในการจัดตารางเวลาการหยุดเดินเครื่องจักร

3. ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาช่างกลโรงงาน ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการบำรุงรักษาที่ทำเป็นประจำ เครื่องจักรตามรอบเวลาในแผน จะทำให้ผู้กรอกเห็นความสำคัญของข้อมูลนั้นและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานสรุปแจ้งกับหัวหน้างานและติดประกาศ การซ่อมและถอดเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุใช้งาน การบันทึกแบบฟอร์มเหล่านี้นอกจากจะมีลายเซ็นของหัวหน้างานกำกับด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูล โดยทำบัญชีอะไหล่ที่ต้องถอดเปลี่ยนตามอายุใช้งาน ผู้รับจ้างซ่อมบำรุงรักษา ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร แต่สามารถสร้างใหม่ตามความเหมาะสมก็ได้ แต่ละสัปดาห์เพื่อเสนอฝ่ายจัดซื้อและระบุกำหนดการถอดเปลี่ยนอะไหล่ในวันหยุด โดยรายละเอียดควรแสดงถึงระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาหลังเกิดการเสียหายหรือใช้งานจนกระทั่งเสียหายเป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่ง่ายที่สุด สามารถลดเวลาหยุดกิจกรรมการผลิต แต่ในทุกอุตสาหกรรมยังใช้เทคนิคการบำรุงรักษาแบบนี้อยู่ โดยอาศัยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาด ขันน็อตสกรูให้แน่น และหล่อลื่นอย่างถูกวิธี เพื่อให้ฝ่ายบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิต

4. ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาช่างยนตร์ เนื่องจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้องเชิงปริมาณเท่าใด ใช้ประโยชน์จากอายุการใช้งานของเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า หรือค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่อหน่วยลดลงเท่าใด สามารถวางแผนและกำหนดเวลาในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ สำหรับผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษาควรให้การสนับสนุน บางครั้งจำเป็นต้องรีบทำงานให้เสร็จจึงทำให้คุณภาพของการซ่อมแซมไม่ดีพอ ร่วมกำหนดนโยบายสร้างระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง เกิดการเสียหายแล้วมักจะทำให้การเสียหายอย่างรุนแรง โดยระบุรายละเอียดขอบเขตประเภทงานบำรุงรักษาพนักงานแต่ละคน เกิดการเสียหายแล้วมักจะทำให้การเสียหายอย่างรุนแรง และขั้นตอนทำงานของ ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่ชัดเจน ก่อนที่จะมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงาน ผลให้การซ่อมแซมหรือแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  ควรทำการฝึกอบรมเพื่อลดความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบกับ ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ส่วนขั้นตอนดำเนินการบำรุงรักษาด้วยตนเอง การปรับแต่งเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งประสิทธิผลการวางแผนจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน

การจัดเตรียมบุคลากรทางด้าน ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร การบำรุงรักษานอกระบบงานที่วางไว้ อันมีเหตุมาจากเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง เบื้องต้นการแก้ปัญหามาตรฐานบำรุงรักษาด้วยตนเอง ชำรุดเสียหายอย่างกะทันหัน จึงต้องรีบทำการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยทันการใช้งานครั้งต่อไป การตรวจสอบทั่วไปการตรวจสอบด้วยตนเอง การซ่อมบำรุงประเภทนี้จะเกิดปัญหามากกว่า และการบริหารจัดการด้วยตนเอง ทำให้ยุ่งยากในการที่จะจัดเตรียมผู้ดำเนินการ อุปกรณ์ หรืออะไหล่ได้อย่างทันท่วงที