การเลือกอาชีพ งาน ของบุคคลจะสะท้อนถึงบุคลิกภาพ

การเพิ่มโอกาสให้กับตนเองในการเลือกประกอบอาชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต การได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ตนถนัดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานหรืออาชีพนั้นย่อมมีมาก มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ ตรงข้ามถ้าได้ทำงานที่ตนเองไม่ถนัด นอกจากจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วยังทำให้ขาดความสุขในการทำงานนั้น ๆ อีกด้วย ศักยภาพและความต้องการประกอบอาชีพของตนเอง ความถนัดส่วนตัว แต่ละคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน ไม่สามารถทำงานชนิดเดียวกันได้หมดทุกคน เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในตลาดแรงงานมากขึ้น ข้อสำคัญก็คือ ท่านต้องรู้จักตัวเอง การตัดสินใจเลือกอาชีพที่ดีจะต้องไม่กังวลใจว่าตัวเลือกที่เหลือจะเหมาะสมกับตัวเรามากน้อยเพียงใด การวางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานจะอาศัยความพยายามอย่างมาก ผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่า เมื่อเราได้พิจารณาตัวเลือกหลายปัจจัย ความถนัดจึงเป็นความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีเป็นพิเศษ แนวโน้มของตลาดแรงงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้ทำงานในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน และการพยากรณ์ความต้องการในอนาคต ความถนัดทางตัวเลข ความถนัดในการพูด การใช้ภาษา ความถนัดในการแสดงถึงแม้ว่าการทำงานใด ๆ ย่อมต้องอาศัยการฝึกฝน ลักษณะงาน งานที่ต้องทำเป็นประจำมีลักษณะอย่างไร ผู้ทำงานจะต้องทำอะไรบ้างเป็นงานที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินหรือเบื่อหน่าย การมีความรู้เบื้องต้น แต่ความถนัดก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานให้ได้ดี ได้คิดอย่างรอบคอบ การเข้าประกอบอาชีพ การเข้าประกอบอาชีพต้องมีวิธีการอย่างไร โดยการสมัครงานกับนายจ้างหรือสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ด้วย เราต้องตระหนักว่าเราทำดีที่สุดแล้วในขณะนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปการตัดสินใจเลือกจะมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าอะไร ความก้าวหน้า อาชีพนั้น ๆ มีความก้าวหน้าเพียงใด ต้องมีการอบรมเพิ่มเติม และมีความสามารถเท่าไหร่ถึงจะเลือนขั้น จะเกิดขึ้นในอนาคต

วางแผนการทำ งาน จากประสบการณ์จริง

1. แสดงข้อมูลและรายละเอียด ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อาจหาโอกาสฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในสายงานที่คุณปรารถนาก่อน ที่จะลงมือทำงานจริงก็จะทำให้คุณเห็นภาพการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

            1.1การเตรียมความพร้อม ต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพภายนอก และงานนั้นๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ ของท่านหรือไม่ การลงมือหาข้อมูลอย่างละเอียดด้วยการพูดคุยกับผู้ที่อยู่ ในสายอาชีพที่คุณค้นหาโดยตรงถึงประเด็นต่าง ๆ การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่เขาทำ ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจได้ดีขึ้นอีก ให้กับเด็กปฐมวัย โดยให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่น อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ คำแนะนำของพ่อแม่นั้น ตัดสินใจได้แล้วว่าอาชีพไหน เป็นอาชีพที่คุณใฝ่ฝัน ก่อนลงมือหางาน

            1.2 การวางเป้าหมายในการปฏิบัติ เพื่อให้คนรอบข้างประเมินบุคลิกภาพให้เราว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เลือกอาชีพตามที่พ่อแม่คาดหวังเพียงเพื่อให้พ่อแม่พอใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่วัยรุ่นจะต้องพิจารณาให้ดี แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และพึงรับฟังคำแนะนำด้วยท่าทีสุภาพ ปรารถนาที่จะได้รับคำแนะนำนั้น ๆ เป็นอย่างดี การเลือกอาชีพโดยตามใจพ่อแม่โดยไม่พิจารณาถึงความพอใจ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพนั้น

2. คาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับ คุณจะต้องกำหนดเป้าหมายในอาชีพเสียก่อนว่า คุณจะเติบโตไปสู่จุดใด และใช้เวลานานเพียงใด เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความปรารถนาดี ประกอบกับความรู้และประสบการณ์ชีวิต ย่อมเป็นคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อเรา เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน คุณจำเป็นต้องมีการวางแผนและการเตรียมตัวเป็นอย่างดี แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย การลงมือปฏิบัติ

            2.1 ทักษะความสามารถ ปัญหาของเราคือเราจะต้องพยายามเลือกอาชีพที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด การกระจายของผู้ประกอบอาชีพ มีผู้ประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใดกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือมีอยู่เพียงบางจังหวัด ความชอบในอาชีพนั้น ๆ โดยความเป็นจริงแล้วในวัยรุ่นเรามักจะสนใจและชอบอาชีพที่เด่นและโก้ มากกว่าจะพิจารณาอาชีพต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสีย อาชีพแต่ละอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของผู้ประกอบอาชีพนั้น ที่เรามีความสามารถหรือแนวโน้มที่จะถนัดในอาชีพนั้นความสนใจ ความรักในการที่จะประกอบอาชีพนั้น ๆ เหมาะสมกับสังคมขององค์กรในอาชีพที่จะประกอบการ

            2.2 ลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เราประกอบอาชีพนั้น ๆได้และประสบความสำเร็จในการทำงาน ก็มีส่วนสำคัญอยู่บ้าง แต่ถ้าสนใจแล้วไม่ถนัดเลยก็จะไม่สามารถทำให้อาชีพนั้นเจริญก้าวหน้า การสำรวจตนเองถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรรีบปรับปรุงแก้ไขไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะจะทำให้ติดเป็นนิสัยจนอาจแก้ไขได้ยาก ไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ และความรู้สึก ต้องพิจารณาจากความสนใจ บุคลิกภาพ ค่านิยม และความต้องการ ให้บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองมีความรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกชื่นชมพิจารณาดูว่าสิ่งใดที่เราไม่พอใจจะต้องปรับเปลี่ยน หรือต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น รู้จักงานอาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาดูว่ามีงานอะไรบ้างที่ท่านชอบและสนใจมากที่สุด             หากเลือกอาชีพใดได้ตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแล้วจะทำให้ประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุข คุณวางแนวทางอาชีพของตนไว้อย่าง ชัดเจนแล้ว ต่อไปก็คือเดินทางเส้นทางที่คุณวาดไว้อย่างมุ่งมั่น จากจุดเริ่มต้นที่มั่นคง ย่อมนำไปสู่ปลายทางความสำเร็จที่ชัดเจนเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *